Integritetspolicy

Easee ASA

Vassbotnen 23, 4033 Stavanger, Norway
gdpr@easee.com

Org.nr.: 920 292 046

1 Introduktion

Easee ASA (”Easee”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) har åtagit sig att skydda integriteten för våra kunder, leverantörer, affärspartners, arbetssökande, besökare på vår webbplats och andra personer som vi interagerar med eller gör affärer med med.

Easee samlar in personuppgifter i samband med försäljning av våra produkter och laddningstjänster, skapande av användarprofiler i Easee-appen/Easee Cloud (portal), leverans av kundsupport, utskick av nyhetsbrev, samt i samband med rekrytering processer.

Easee är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Easee bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. Transparens är ett grundläggande värde hos Easee, och denna integritetspolicy ger information om de personuppgifter som Easee samlar in, behandlar, delar, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och dina rättigheter i detta avseende. Easee kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de sekretessbestämmelser som alltid gäller.

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller Easees behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt avsnitt 7 i denna integritetspolicy, kan du kontakta oss på gdpr@easee.com eller genom att använda vår adress ovan.

2 Kategorier av personuppgifter, syfte och behandlingsgrund

2.1 Allmänt

Easee behandlar personuppgifter om privatkunder, kontaktpersoner till våra företagskunder, leverantörer och andra samarbetspartners, prenumeranter på våra nyhetsbrev, användare av Easees webbplats som har samtyckt till cookies, användare av vår applikation och molnlösning samt andra som kontaktar Easee t.ex. genom att använda kontaktformuläret på Easees hemsida. Om du söker en ledig tjänst i Easee kommer vi att behandla dina personuppgifter när vi bedömer din jobbansökan.

2.2 Hur och när vi samlar in personuppgifter

Easee samlar in dina personuppgifter på olika sätt, inklusive:

  • när du delar information i samband med ett köp av våra produkter eller
  • när du registrerar en användarprofil i vår app eller portal,
  • när du interagerar med vår webbplats,
  • när du använder Easee-appen eller Easee-portalen,
  • när vi korresponderar med dig via telefon/e-post/kontaktformuläret på vår hemsida
  • när vi får dina personuppgifter direkt från dig eller från din arbetsgivare eller kund, i samband med vårt samarbete med leverantörer, företagskunder eller andra partners.
  • när du söker en ledig tjänst hos Easee
  • när du deltar i våra tävlingar eller kampanjpriser

Observera att du inte är skyldig att dela personuppgifter med Easee. Om vi ​​inte får dina personuppgifter kommer du dock inte att kunna komma åt och använda Easees app och molnlösning, och Easee kommer inte att kunna ge dig kundsupport eller svara på dina förfrågningar.

2.3 Kategorier av personuppgifter, ändamål och underlag för behandling

Easee behandlar olika kategorier av personuppgifter för följande ändamål och skäl för behandling:

2.3.1 Användning av Easees app och portal (skapande av Easees Cloud profil)

När du använder vår app eller portal kommer Easee att behandla personuppgifter om dig, inklusive namn, telefonnummer och e-postadress till privata ägare och administratörer av en laddstation eller andra produkter, och användare med tillgång till en produkt. Vidare behandlar vi adress till och teknisk information om en anläggning, produkterna installerade på anläggningen, förbruknings- eller användningshistorik, kundens köphistorik, serienummer, kundnummer, namn och ID på nyckelbrickorna, ungefärlig plats på produkten och diagnostiska data. Om en produkt är ansluten till ett WiFi-nätverk bearbetas nätverkets SSID och lösenord.

Syftet med behandlingen är att ge användare tillgång till produkter och installationer som kräver intern autentisering, att hantera installationer, laddstationer och andra produkter, att göra det möjligt för användare att se produkthistoriken för en installation, att göra det möjligt för användare att se sin egen laddhistorik , för att kunna slå upp och hantera användares åtkomst till en anläggning eller produkt och för att göra det möjligt för användare att logga in i Easee-appen. Appen använder samma inloggning och databas som Easees molnlösning och dina kontaktuppgifter är kopplade till de faciliteter och produkter du har tillgång till.

Den personliga information vi behöver när du registrerar en användarprofil är nödvändig för att verifiera din identitet och förhindra att din användarprofil missbrukas eller dupliceras.

Behandlingsunderlaget för behandlingen är GDPR artikel 6 (1)(b), eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig angående användningen av Easees gränssnitt och molnlösning (till exempel våra slutanvändarvillkor avseende användning av Easee, appen eller portalen) eller ett avtal som ingicks med dig när du köpte vår produkt, samt GDPR Artikel 6 (1)(f) baserat på vårt berättigade intresse av att värna IT- och datasäkerheten och ge god kundservice, till exempel genom att erbjuda dig möjligheten att uppdatera dina personuppgifter i The Easee-appen.

2.3.2. Support

När du skickar en begäran om support till oss i samband med Easee-tjänster kommer vi att behandla personuppgifter om dig, inklusive produktnummer, kundnamn, adress, plats och andra personuppgifter som ingår i begäran. Genom att länka olika icke-känsliga personuppgifter som de som nämns ovan kan Easee erbjuda skräddarsydd kundsupport. Behandlingsgrunden för sådan behandling är GDPR Artikel 6 (1) (b), där behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig. Behandlingen sker i övrigt utifrån GDPR Artikel 6 (1) (f), baserat på vårt berättigade intresse av att ge dig bästa möjliga kundsupport.

2.3.3. Svara på andra förfrågningar vi får

När du skickar oss en förfrågan (annat än support) eller klagar på våra tjänster kommer vi att behandla ditt namn, e-postadress och/eller telefonnummer och eventuella personuppgifter som ingår i förfrågan eller klagomålet. Behandlingsgrunden för behandlingen är GDPR Artikel 6 (1)(f), baserad på vårt berättigade intresse av att svara på och hantera förfrågningar eller klagomål.

2.3.4. Administration av våra relationer med företagskunder, leverantörer och andra partners

Om du är kontaktperson för våra företagskunder, leverantörer eller andra partners kommer Easee att behandla dina personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter, utöver personuppgifter som ingår i avtal, löpande kommersiell korrespondens, fakturor, mötesprotokoll etc. behandlingsgrund för behandlingen är GDPR artikel 6 (1)(f), baserad på vårt berättigade intresse av att hantera våra relationer med företagskunder, leverantörer och andra partners, inklusive att kommunicera med våra kontaktpersoner.

2.3.5. Nyhetsbrev

Om du önskar få nyhetsbrev från oss kommer Easee att behandla dina personuppgifter, inklusive namn och e-postadresser, förutsatt att du har samtyckt till detta. Behandlingsgrunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med GDPR artikel 6.1(a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi skickar nyhetsbrev till dig via Easee Cloud eller genom att kontakta oss via kontaktinformationen i denna integritetspolicy.

2.3.6. Förbättra Easees tjänster

Easee kommer att behandla dina personuppgifter som finns i tekniska analyser, loggar och information om användningen av Easee-appen eller Easee-portalen för att generera statistik och analyser för att förbättra användarupplevelsen och våra tjänster, samt för att säkerställa stabiliteten i våra tjänster. Personlig eller teknisk information från dina enheter som används för sådana ändamål samlas in och anonymiseras, så att du inte längre kan identifieras utifrån den statistik eller analyser som genereras som underlag för att förbättra våra tjänster.

Observera att vissa av våra produkter är utrustade med positionssensorer som gör det möjligt att identifiera var produkten är installerad. Även om du inte har angett din adress i användarprofilen kommer vi att kunna identifiera produktens plats genom produktens mobilanslutning. Denna information behandlas i säkerhetssyfte och kommer aldrig att användas för andra ändamål än att utföra felsökning och för att förbättra våra produkter.

Behandlingsgrunden för ovan nämnda behandling är GDPR artikel 6 (1)(f), där vårt berättigade intresse är att optimera och säkerställa stabiliteten i våra tjänster.

Om du befinner dig i Tyskland, och har gett samtycke till behandling av platsdata enligt beskrivningen ovan, är behandlingsgrunden för behandlingen ditt samtycke enligt GDPR Artikel 6 (1)(a).

2.3.7. Förbättring av webbplatsen och användarupplevelsen

Easee använder cookies och andra metoder för att samla in information om din användning av vår webbplats. Du hittar mer information om cookies i webbläsarens hjälpfunktion.

2.3.8. Rekrytering till lediga tjänster

Om du söker en tjänst på Easee kommer vi att behandla ditt CV, diplom, din ansökan, intyg, referenser och all annan information du lämnar. Konsekvensen av att inte tillhandahålla sådan information är att vi kanske inte överväger din ansökan eller erbjuder dig ett jobb på Easee. Personuppgifterna samlas in från den sökande eller från de uppgivna referenserna.

Behandlingsgrunden för sådan behandling är GDPR artikel 6 (1) (f), där vårt berättigade intresse är att bedöma dina kvalifikationer och om du är lämplig för tjänsten, samt att kommunicera med dig om och dokumentera vår anställningsprocess.

Genom att ansöka om en tjänst i vårt företag och skicka oss dokumentation i detta avseende anser vi att du ber oss bedöma den dokumentation du skickar för att kunna genomföra intervjuer och ringa dina referenser i syfte att ingå ett anställningsavtal. Vi lagrar dina ansökningsuppgifter efter en rekryteringsprocess i mer än ett år för potentiella framtida lediga tjänster om du har samtyckt till det i enlighet med GDPR Artikel 6 (1) (a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i denna integritetspolicy.

2.3.9. Efterlevnad av lagkrav och lagliga skyldigheter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter i enlighet med tillämplig redovisningslagstiftning eller andra relevanta lagar och föreskrifter från offentliga myndigheter. I dessa fall är behandlingsgrunden för behandlingen GDPR Artikel 6 (1) (c) eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger oss.

2.3.10. För att säkerställa egna eller tredje parts legitima intressen

I vissa fall kommer Easee att behandla dina personuppgifter, inklusive namn, e-postadress och debiteringshistorik, för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk som vi tror att vi har eller för att försvara oss mot anspråk från tredje part. Behandlingsgrunden för behandlingen är GDPR artikel 6 (1)(f), baserad på vårt eller en tredje parts legitima intresse av att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

2.3.11. För att möjliggöra deltagande i tävlingar och reklamevenemang

Om du vill delta i tävlingar eller dragningar av kampanjpriser kommer Easee att behandla dina personuppgifter, inklusive namn, e-postadress och kontaktinformation, förutsatt att du har samtyckt till denna behandling. Behandlingsgrunden för behandlingen är ditt samtycke till att delta i tävlingen eller kampanjevenemang, inklusive prisdragningar, i enlighet med GDPR Artikel 6 (1)(a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom Easee Cloud eller genom att kontakta oss via kontaktinformationen i denna integritetspolicy.

3 Säkerhet, lagringstid och överföring av personinformation

Säkerhet

Easee värdesätter dina integritetsrättigheter och har vidtagit rimliga åtgärder för att skydda användarnas integritet, inklusive genom implementering av fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder, för att förhindra förlust, ändringar, stöld och obehörig åtkomst till information som lagras och på annat sätt behandlas.

Förvaringstid

Easee kommer att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen enligt ovan, och kommer som huvudregel att radera personuppgifter inom tre år efter avtalet om användning av Easees app, betalning och/eller molnlösning eller på individens begäran.

E-postmeddelanden från kunder som skickas till vår support-e-postadress kommer att lagras i upp till tre år från det datum då problemet löstes.

Om behandlingsunderlaget för den aktuella behandlingen är samtycke kommer Easee att stoppa behandlingen av personuppgifter om samtycket dras tillbaka. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Arbetssökandes personuppgifter kommer att lagras under rekryteringsprocessen. Om den sökande inte är anställd av Easee kommer personuppgifterna att raderas inom 12 månader från det att tjänsten tillsatts, om inte den arbetssökande har samtyckt till att personuppgifterna lagras under en längre tid.

Observera dock att fortsatt lagring av personuppgifter kan vara nödvändig på grund av Easees lagstadgade skyldigheter, såsom lagring för redovisningsändamål, eller på grund av Easees legitima intressen, såsom i syfte att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. I sådana fall kommer Easee att säkerställa att endast begränsade och nödvändiga personuppgifter behandlas.

Anonymiserade personuppgifter, det vill säga uppgifter som inte kan kopplas till en identifierbar fysisk person, kan också komma att lagras under en längre tid än ovan.

Överföring av personuppgifter

När du använder våra tjänster eller produkter kan dina personuppgifter bli föremål för behandling utanför EU/EES, inklusive USA. I så fall kommer Easee att säkerställa att personuppgifterna omfattas av tillräckliga säkerhetsgarantier i enlighet med GDPR kapitel V, inklusive genom att använda företag som är självcertifierade enligt EU-U.S Data Privacy Framework eller genom att använda EU:s standardavtalsklausuler för sådan överföring. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om detta.

4 Vem vi delar din personliga information med

Easee kommer endast att lämna ut personuppgifter till tredje part i den utsträckning som Easee har en laglig grund för sådant avslöjande. Där det är relevant kommer vi att dela dina personuppgifter med följande tredje parter:

4.1. Andra företag inom Easee-gruppen:

I den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla något av de syften som anges i avsnitt 2.3 ovan, delas dina uppgifter med andra företag och dotterbolag inom Easee-gruppen. För tillfället finns alla bolag i Easee-gruppen och dotterbolagen inom EU/EES.

4.2. Tjänsteleverantörer:

Easee använder tredje part (databehandlare) för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning, inklusive i samband med våra värdtjänster. Sådana tredje parter inkluderar även leverantörer av sociala medier som beskrivs i punkt 6 nedan. Förhållandet till sådana leverantörer regleras av ett databehandlingsavtal som bland annat säkerställer sekretess och informationssäkerhet för dina personuppgifter.

4.3. Offentliga auktoriteter:

Easee kan komma att lämna ut personuppgifter till offentliga myndigheter för att följa lagstadgade krav eller förelägganden från offentliga myndigheter, till exempel för att uppfylla skyldigheter enligt tillämplig redovisnings- eller skattelagstiftning. De berörda offentliga myndigheterna kommer att ansvara för behandlingen av de personuppgifter de får i sådana fall.

4.4. Partners och andra:

Vi kan också dela dina personuppgifter med Easees dotterbolag, affärspartners eller andra samarbetspartners för affärsändamål. I vissa fall, till exempel i samband med tvister, kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra rådgivare eller andra relevanta tredje parter om detta är nödvändigt och i linje med tillämplig lagstiftning.

5 Ägare och administratörer av professionella laddningsanläggningar

Observera att när du använder en professionell laddningsanläggning kommer din historiska logg och användardata relaterade till laddningssessionen att behandlas av ägaren eller administratören av laddningsanläggningen. Användaruppgifterna innehåller personuppgifter såsom namn, alias för Easee Key, e-postadress och telefonnummer.

Sådana uppgifter behandlas vanligtvis för fakturering och för statistiska och tekniska ändamål, inklusive för att säkerställa laddstabilitet och liknande. De relevanta professionella laddanläggningarna är ansvariga för behandlingen av sådana personuppgifter. Kontakta laddanläggningarna för mer information om deras behandling av dina personuppgifter.

6 Länkar till tredje parts webbplats, tjänster och sociala medieplattformar

Easees webbplats och app kan innehålla länkar till andra webbplatser eller externa tjänster. Dessa webbplatser och tjänster har sina egna integritetspolicyer som beskriver hur personuppgifter behandlas. Om du delar dina personuppgifter med sådana tredje parts webbplatser är behandlingen av personuppgifterna föremål för den relevanta webbplatsens integritetspolicy. Easee ansvarar inte för sådana webbplatser eller deras behandling av personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn och eventuella användningsvillkor på sådana webbplatser när du besöker och använder webbplatsen. Ett exempel på en sådan tjänst kan vara Upvoty, som används för att samla in feedback och idéer för våra produkter och tjänster.

Om du ”gillar”, går med i eller blir medlem på Easees Facebook-sida eller Easees profiler på andra sociala medieplattformar kommer denna information att delas med den plattformen. Detsamma gäller innehåll du lägger upp och inlägg du gillar på sådana sociala medieplattformar. Easee och den relevanta plattformen är ansvariga för de personuppgifter som samlas in och behandlas från sådana sociala medieplattformar. Easee använder information som publiceras på Easees profiler på sociala medieplattformar för att förstå feedback och reaktioner på Easees produkter och tjänster, men vi laddar inte ner, lagrar eller sammanställer sådan personlig information. Easee använder Facebook Pixel och Google Analytics i marknadsföringssyfte. Mer information om hur sociala medieplattformar behandlar dina personuppgifter finns i den relevanta plattformens integritetspolicy.

7 Dina integritetsrättigheter

Som registrert har du rett til å få tilgang til personopplysningene vi behandler om deg, be Easee om å oppdatere eller korrigere dine personopplysninger og/eller trekke tilbake samtykke til behandling. I noen tilfeller har du også rett til å be om at personopplysningene dine slettes, at vår behandling begrenses, protestere mot behandling og/eller be om dataportabilitet. Du kan kontakte Easee for å utøve rettighetene dine ved å bruke kontaktinformasjonen angitt i avsnitt 1 over. 

Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at Easees behandling av dine personopplysninger er i strid med relevante personvernregler. I Norge er tilsynsmyndigheten Datatilsynet. 

8 Automatisk behandling

Vi har ingen avsikt att använda dina personuppgifter för automatiserade beslutsprocesser, inklusive profilering.

9 Ändringar av denna sekretessuttalande

Easees integritetspolicy finns längst ner på Easees webbplats och kommer annars att visas där du tar emot Easees produkter eller tjänster. Om Easee gör ändringar i behandlingen av personuppgifter kommer detta uttalande att uppdateras, och ändringen meddelas på hemsidan eller via e-post.

Vi kommer att inhämta samtycke från dig innan vi påbörjar behandling som kräver att ditt samtycke är lagligt.

10 Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Denna tjänst gör att webbplatstaggar kan hanteras via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar bara taggar. Det betyder att inga cookies används och att endast användarens IP-adress överförs till Google för att upprätta en anslutning. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte åtkomst till denna data. Om en avaktivering görs på domän- eller cookienivå kommer den att gälla för alla spårningstaggar så länge de implementeras med Google Tag Manager.

Vi använder Google Tag Manager på grundval av GDPR Artikel 6 (1)(f), där vårt berättigade intresse här är att möjliggöra teknisk integration av andra webbplatsverktyg. Eftersom IP-adressen överförs till Google i USA krävs ytterligare garantier för att säkerställa en adekvat skyddsnivå enligt GDPR. Vi använder beslutet om lämplighet från EU-kommissionen, kallat EU-U.S. Data Privacy Framework, som sådan garanti. Detta innebär att personuppgifter kan överföras till amerikanska företag som har självcertifiering enligt EU-U.S. Datasekretessram. Google LLC har gjort en sådan självcertifiering.

11 Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats. Detta är ett webbanalysverktyg som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies” och webbsignaler.

Google kommer att använda information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att skapa rapporter om aktiviteten på webbplatsen. Google kommer också att använda informationen för att förse operatören av webbplatsen med ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som skickas av din webbläsare kombineras inte med annan data från Google. Behandlingsgrunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med GDPR artikel 6.1(a).

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det betyder att din IP-adress endast kommer att vidarebehandlas av Google i förkortad form.

Vi har ingått ett databehandlande avtal med Google där vi ålägger tjänsteleverantören att skydda våra kunders personuppgifter och att inte dela dem med tredje part.

Google är självcertifierat enligt EU-U.S. Datasekretessram. Detta innebär att Easee kan överföra personuppgifter till Google LLC i USA utan att implementera någon annan överföringsgrund eller ytterligare garantier.

Du kan komma åt användarvillkoren för Google Analytics och information om Googles integritetspolicy.

Data på användar- och händelsenivå relaterade till cookies, användar-ID (till exempel User ID) och reklam-ID (till exempel DoubleClick-cookies, Android Advertising ID, IDFA) raderas senast 14 månader efter att de har samlats in.

Du kan förhindra att cookies lagras på din enhet genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera dock att detta kan hindra dig från att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också hindra Google från att samla in och bearbeta data som genereras av cookien och analysera din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in.


Senast uppdaterad: 25 juni 2024

Hittade du vad du letade efter?

Ledsen att du inte hittade vad du letade efter

Hur kan vi förbättra oss?