Easee har fått bekräftat från Elsäkerhetsverket att deras besiktning av våra elbilsladdare är klar, och att försäljningsförbud kommer att införas i Sverige med omedelbar verkan. Elsäkerhetsverkets beslut gäller endast på den svenska marknaden. 

Easee överklagar både det införda försäljningsförbudet for Easee Home och Easee Charge, och dess omedelbara verkan. Vi är av den bestämda uppfattningen att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud. 

Vi har redan en ny laddbox på marknaden, Charge Lite, som kan säljas i Sverige.

– Vi håller inte med om beslutet och kommer att göra allt vi kan för att skydda våra kunder, partners och anställda. Vårt huvudfokus har alltid varit människor och säkerhet, säger grundaren och vd Jonas Helmikstøl. 

Han tillägger: – Våra kunder kan fortsätta ladda säkert som vanligt och behöver inte vidta några åtgärder. Vi kommer att fortsätta att bekämpa detta beslut och att arbeta för en grönare framtid genom innovativa produkter. 

Easee framhåller att det inte har inträffat några incidenter som ligger till grund för det införda försäljningsförbudet, vilket också framhålls i Elsäkerhetsverkets rapport. I rapporten konstateras att Elsäkerhetsverket inte anser att det finns någon risk för skada på personer eller ägodelar. 

Det finns ingen automatik i att ett försäljningsförbud genomförs i andra EES-länder. 

Torsdagen den 23 mars 2023 informerades Easee av Förvaltningsrätten i Karlstad om att ett tillfälligt föreläggande mot Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud inte kommer att beviljas.

Easee arbetar med att överklaga försäljningsförbudet, där vi återigen kommer att bevisa att våra laddare är bland de säkraste på marknaden. Denna överklagandeprocess kan pågå fram till sommaren 2024.

 • Frågor och svar om ärendet 10 Åpne/lukk

  • Elsäkerhetsverket har infört ett försäljningsförbud för Easee-laddare. Vad innebär det för slutanvändare i Sverige? Open/close

   Elsäkerhetsverket har infört försäljningsförbud för Easee Home och Charge. Detta innebär att försäljningen av dessa två har stoppats i Sverige.

   Vi äroeniga med Elsäkerhetsverkets beslut och har dokumenterat detta grundligt – både tekniskt och juridiskt. Easee har inlett ett överklagande av det införda försäljningsförbudet.

   Förbudet gäller endast Easee Home och Easee Charge. Vår senaste laddbox, Easee Charge Lite, säljs som vanligt i Sverige.

   För dem som har en Easee-laddare installerade kommer detta försäljningsförbud inte att påverka er. Elsäkerhetsverket har i sin slutrapport lyft fram att våra laddare inte utgör något hot mot människor eller egendom. Vi anser att våra produkter är bland de säkraste på marknaden idag – och alla våra kunder kan ladda säkert. Säkerhet och innovation har varit huvudfokus på Easee sedan starten.

   För dig som använder våra produkter kommer ingenting att förändras. Produkterna kommer att fortsätta att uppdateras – appen, cloud-lösningen och anslutningen kommer att fungera precis som förut.

  • Varför har Elsäkerhetsverket infört ett försäljningsförbud för Easee-laddare i Sverige? Open/close

   Elsäkerhetsverket uttrycker oro över några tekniska faktorer som man anser inte har dokumenterats tillräckligt för Easee Charge- och Easee Home-produkterna. Elsäkerhetsverket är inte nöjda med Easees, ursprungliga, tekniska dokumentation. Easee har nu skickat Elsäkerhetsverket omfattande riskbedömningsdokument från en oberoende tredjepart under utredningen för att åtgärda detta.

   Elsäkerhetsverket har, i sin rapport, varit tydliga med att Easees laddare inte utgör någon risk för människor eller egendom. Vi har uppdaterat vår tekniska dokumentation för att lägga till all nödvändig information, riskbedömningar och tester från tredje part som stöder säkerheten hos den innovativa tekniken i våra produkter.

  • Vad är statusen nu och vad händer härnäst mellan Easee och Elsäkerhetsverket? Open/close

   Torsdagen den 23 mars 2023 fick Easee besked från den svenska förvaltningsrätten i Karlstad om att ett tillfälligt föreläggande mot Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud inte kommer att beviljas. Easee fortsätter den ordinarie överklagandeprocessen. Detta innebär att det fortfarande finns ett gällande försäljningsförbud i Sverige. Easee förbereder nu överklagandeärendet för domstol. 

  • Anser Elsäkerhetsverket att Easees tidigare installerade laddare är säkra, och kommer det att ske en återkallelse? Open/close

   Elsäkerhetsverket har inte beordrat återkallelse av några tidigare installerade laddare från Easee och anser därför inte att de är osäkra. Elsäkerhetsverket framhåller, i sin rapport, att det inte finns någon risk för skada på människor eller ägodelar. Alla våra befintliga kunder kan fortsätta att ladda tryggt. Säkerhet har alltid varit vårt främsta fokus i Easee, och vi skulle aldrig låta kunderna ladda med en osäker laddare. 

  • Varför återkallas inte installerade produkter? Open/close

   Elsäkerhetsverket har, i sin slutrapport, framhållit att våra laddare inte utgör något hot mot människor eller egendom. Vi anser att våra produkter är bland de säkrastemarknaden idagoch alla våra kunder kan ladda tryggt. Säkerhet och innovation har varit huvudfokusEasee sedan starten. Vi skulle aldrig låta någon ladda med en osäker laddare. 

  • Vad kan ni berätta om användarsäkerhet? Open/close

   Våra produkters säkerhet är och har alltid varit vår högsta prioritet. Vi har omfattande test- och kvalitetskontrollprocesser för att se till att våra produkter uppfyller eller överträffar alla relevanta säkerhetsstandarder. Våra säkerhetsfunktioner testas, oberoende, av tredje part, däribland Tüv Süd. Med hjälp av våra molnlösningar får vi också kontinuerlig uppdatering av data efter installationen, för att snabbt kunna identifiera eventuella förbättringsbehov. Vi kommer att fortsätta att övervaka våra produkter noga och göra nödvändiga uppdateringar eller ändringar för att säkerställa deras fortsatta säkerhet och tillförlitlighet.    

    

   Hittills har mer än en halv miljon Easee-laddare installerats och vi har data från mer än 70 miljoner laddningar. 

  • Vad händer med supportutbudet för mina Easee-produkter? Open/close

   Vi kommer att erbjuda samma tekniska support och uppdateringar för våra laddare, vår cloud-tjänst och operativsystem på alla våra marknader. Vi kommer att öka antalet tekniska supportmedarbetare som är tillgängliga för att hjälpa och stödja våra kunder så mycket som möjligt.

  • Hur är det med befintliga Easee-laddare, kan de fortsätta att användas och kommer stödet för dem att fortsätta att fungera? Open/close

   De som har en Easee-laddare installerad kommer inte att påverkas av försäljningsförbudet. Elsäkerhetsverket har, i sin slutrapport, lyft fram att våra laddare inte utgör något hot mot människor eller egendom. Vi anser att våra produkter är bland de säkraste på marknaden idag – och alla våra kunder kan ladda tryggt. Säkerhet och innovation har varit huvudfokus på Easee sedan starten.

    

   Vi kommer att erbjuda samma tekniska support och uppdateringar för våra laddare, vår molntjänst och operativsystem på alla våra marknader. Vi kommer att öka antalet tekniska supportmedarbetare som är tillgängliga för att hjälpa och stödja våra kunder så mycket som möjligt.

    

   Vi kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera våra produkter och system för att leverera det absolut bästa till alla våra kunder – oavsett var de befinner sig.

  • Finns det reservsystem för anslutning till våra laddare? Open/close

   Vi vill försäkra dig om att du alltid kommer att kunna använda våra laddare, oavsett vad som händer i den här situationen. Du kan för närvarande fortsätta att använda appen med molnanslutning. Dessutom är våra laddare redan konfigurerade för att kunna ladda oavsett anslutning till molnet genom vårt offline-utfallsläge.   

   Som en extra åtgärd har vi nu uppdaterat alla våra laddboxar med Bluetooth. Detta gör att du kan styra din laddare utan att vara ansluten till molnet.

    

  • Hur kan du garantera säkerheten för Easees produkter i framtiden? Open/close

   Vi övervakar ständigt våra produkter och alla våra kunder kan fortsätta att ladda som tidigare. Våra laddare uppfyller alla tillämpliga säkerhetskrav och vi kommer alltid att sträva efter att förbättra säkerhetsnivån utöver kraven. Säkerhet och innovation har varit huvudfokus för Easee sedan starten. Vi skulle aldrig låta kunderna ladda med en osäker laddare. 

För ytterligare frågor, kontakta: media@easee.com