Algemene Voorwaarden

Easee Netherlands B.V. – EV-laders, slimme energie software, toebehoren en accessoires. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Easee Netherlands B.V.

Laatst gewijzigd op: 1 januari 2021

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Easee Netherlands B.V., gevestigd aan John M. Keynesplein 12-46, 1066 EP Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77266765, ook te vinden op: www.easee.com.

1.3 Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.4 Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.5 Offerte: een schriftelijk aanbod van Easee Netherlands B.V

1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Easee Netherlands B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.

1.7 Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.8 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Easee Netherlands B.V. zijn Producten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.9 Partij(en): Easee Netherlands B.V. en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.10 Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de Pagina 2 van 9 omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

1.11 Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

1.12 Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid en interpretatie

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Easee Netherlands B.V., indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Easee Netherlands B.V. heeft aanvaard.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten

2.3 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.4 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle Offertes en andere aanbiedingen van Easee Netherlands B.V. zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Easee Netherlands B.V. en het voldoen aan de daarbij door Easee Netherlands B.V. gestelde voorwaarden.

3.3 Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Easee Netherlands B.V. zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Easee Netherlands B.V. direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Easee Netherlands B.V. Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum.

4.3 Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van
het door Easee Netherlands B.V. te leveren Producten ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

4.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Easee Netherlands B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Easee Netherlands B.V. worden verstrekt.

4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Easee Netherlands B.V. het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

4.6 Easee Netherlands B.V. is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

5. Duur en einde van de Overeenkomst

5.1 De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Producten.

5.2 Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.

5.3 In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Easee Netherlands B.V. uit de opzegging voortvloeien. Easee Netherlands B.V. zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Easee Netherlands B.V. te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Easee Netherlands B.V. over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

5.4 Easee Netherlands B.V. mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:

  • Opdrachtgever failliet is verklaard;
  • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  • De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

5.5 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

6. Prijs en betaling

6.1 Opdrachtgever betaalt Easee Netherlands B.V. het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Easee Netherlands B.V. genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.

6.2 Alle door Easee Netherlands B.V. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

6.3 Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

6.4 Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Easee Netherlands B.V. het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

6.5 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Easee Netherlands B.V. gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Easee Netherlands B.V. Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

6.6 Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

6.7 Easee Netherlands B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Easee Netherlands B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van
eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van
Easee Netherlands B.V. aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen
eigendom van Easee Netherlands B.V. zolang Easee Netherlands B.V. geen
volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft
ontvangen.

8. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Easee Netherlands B.V. worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.

9. Meerwerk

9.1 Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

9.2 Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Easee Netherlands B.V. mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

9.3 Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

9.4 Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

9.5 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Easee Netherlands B.V. zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Easee Netherlands B.V. stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.

10. Levering en levertijd

10.1 Door Easee Netherlands B.V. genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

10.2 Easee Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.

10.3 Easee Netherlands B.V. blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Easee Netherlands B.V., daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Easee Netherlands B.V. verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Easee Netherlands B.V.

11.2 Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Easee Netherlands B.V. en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

12. Geheimhouding

12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

12.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Easee Netherlands B.V.

13.2 Easee Netherlands B.V. zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Easee Netherlands B.V. kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is Pagina 7 van 9 dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

13.3 Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Easee Netherlands B.V. van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.4 De totale aansprakelijkheid van Easee Netherlands B.V. voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Easee Netherlands B.V., diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.

13.5 Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Easee Netherlands B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

13.6 Aansprakelijkheid van Easee Netherlands B.V. jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Easee Netherlands B.V. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

13.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder
geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Easee
Netherlands B.V. meldt.

13.8 De aansprakelijkheid van Easee Netherlands B.V. met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Easee Netherlands B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Easee Netherlands B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Easee Netherlands B.V. in staat is adequaat te reageren.

13.9 Opdrachtgever vrijwaart Easee Netherlands B.V. voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

13.10 Easee Netherlands B.V. kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Easee Netherlands B.V. in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Easee Netherlands B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

13.11 Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

13.12 Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

14. Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Easee Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.2 Wijzigingen worden bekend gemaakt via easee.com, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Easee Netherlands B.V. kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Nietinhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

15. Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Easee Netherlands B.V. gevestigd is.

15.3 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.4 Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.5 Easee Netherlands B.V. is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Easee Netherlands B.V. of de bedrijfsactiviteiten van Easee Netherlands B.V. overneemt.


Naam: Easee Netherlands B.V
Adres: John M. Keynesplein 12-46, 1066 EP Amsterdam
E-mailadres: benelux@easee.com